Κινούμενες Εικόνες

Εικόνες καθημερινότητας, συνδυασμένες με σκέψεις πνευματικότητας.